Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötili on yksityissijoittajille tarkoitettu säästämisen työkalu. Osakesäästötiliä koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa 13.3.2019 (HE279/2018)1. Osakesäästötili on vaihtoehto arvo-osuustilille, kun sijoittaja haluaa sijoittaa suoraan osakkeisiin. Osakesäästötilille rahan siirtäminen on kuitenkin mahdollista vasta tammikuussa 2020. 

Osakesäästötili, joita voi omistaa vain yhden, on pankkiin avattava tili, johon on mahdollista siirtää rahaa maksimissaan 50 000 euroa, ja käydä tilillä tämän jälkeen kauppaa pörssiosakkeilla tai First North – osakkeilla. First North – osakkeet ovat kasvuyhtiöiden osakkeita. Kun kyseisiin osakkeisiin sijoitetaan, ovat sijoittajan riski- ja tuotto-odotukset korkeampia sekä volatiliteetiltään että tuotto-odotuksiltaan verrattuna pörssiin listattujen yhtiöiden vastaavia lukuihin. Yhtenä syynä tälle voi olla First North -listalla kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin sovellettavat matalammat vaatimukset mm. kirjanpidon ja sijoittajaviestinnän suhteen verrattuna pääomamarkkinoihin(pörssi). Tämä madaltaa yhtiöiden kynnystä listautua, mutta lisää sijoittajien riskiä heikomman informaation saantimahdollisuuden vuoksi. Muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat näihin tunnuslukuihin on olemassa.

Merkittävää osakesäästötilin voimaantulossa on sen eri sijoitusmuotojen verokohtelua neutralisoiva vaikutus. Tilin sisällä on mahdollista myydä osakkeita ilman että myyntitilanteessa peritään veroa mahdollisesta voitosta. Verotus tapahtuu, kun sijoittaja nostaa varoja pois osakesäästötililtä. Vastaava verokohtelu on voimassa tällä hetkellä sijoitusrahastoissa sekä säästö- ja sijoitusvakuutuksissa. 

Osakesäästötili kansantalouden näkökulmasta

Efekti, johon rationaalinen kuluttaja reagoi on suoraan osakkeisiin sijoittamisen relatiivinen hinnan aleneminen, joka johtaa kiinnostuksen heräämiseen kyseistä säästämisen muotoa kohtaan. Tämä taas johtaa sijoittajat sijoittamaan kyseiseen säästämisen muotoon suuremman osuuden sijoitusomaisuudestaan. Osakesäästötili siis lisää suoraa rationaalisten yksityissijoittajien osakkeisiin sijoittamista 50 000 euroon asti. 

Voidaan olettaa, etteivät suuret yksityissijoittajat, jotka sijoittavat jo suoraan osakkeisiin reagoi vahvasti muutokseen, esimerkiksi ennen osakesäästötiliä sijoittajalla on arvo-osuustilillä sijoitettuna miljoona euroa osakkeisiin, joihin sijoittaminen on mahdollista myös osakesäästötilin kautta. Osakesäästötilin tulessa voimaan kokonais-sijoitusomaisuuden ollessa vielä 1mil. € on arvo-osuustilillä nyt 950 000€ ja osakesäästötilillä 50 000€ saatavan veroedun vuoksi, ”optimoiva kuluttaja”2. Tässä esimerkissä tutkittaessa arvo-osuustilin omistavaa optimoivaa sijoittajaa, jonka kokonais-sijoitusomaisuus on 50 000€ tai alle ei hän sijoita enää arvo-osuustilin kautta osakesäästötilin käytön tultua mahdollisuudeksi (01.01.2020) vaan hänen koko sijoitusomaisuutensa on sijoitettuna osakesäästötilin kautta. 

Osakesäästötilin aiheuttama efekti tulee olemaan jollain tasolla rajoitettu, jos hyvin varakkaat sijoittajat kontrolloivat suurta osaa suoraan yhtiöihin tehdyistä sijoituksista. Jos näin on, on mielenkiintoista miten suuret sijoittajat eivät ole pystyneet neuvottelemaan juurikin tätä osakesäästötilin sijoituskattoa korkeammaksi. Vai onko varakkaampien sijoittajien mahdollinen hyöty osakesäästötilistä korkeampi, kuin miltä se nopealla tarkastelulla näyttää? Muistamme vielä mitä First North – osakkeet olivat -korkean volatiliteetin osakkeita. Korkean volatiliteetin osakkeilla on mielenkiintoisena ilmiönä muuttaa arvoaan hyvin nopeasti. First North – osakelistalta valittaessa ensimmäistä kasvuyritystä edustavaa ”osta/myy” -painiketta painamalla näemme osakkeen keränneen jopa 213,07%3 kasvun viimeisen vuoden aikana (tieto haettu 22.07.2019). Osake on yli kolminkertaistanut arvonsa 15,29 eurosta aina hintaan 49,10€. Jos lisäämme vielä toisen uskomattoman hyvän, mutta ei ennen kuulumattoman arvon triplaavan vuoden uudelle lempikasvuyrityksellemme muuttuu 50 000€ alkuperäinensijoitus näiden kahden vuoden aikana 450 000€ arvoiseksi verotehokkaaksi sijoituskassaksi. Jos osakesäästötilien keskimääräinen arvo nousee odotettua suuremmaksi tulevat myös jotkin osakesäästötilin voimaantulosta aiheutuvat kansataloudelliset vaikutukset olemaan arvioitua voimakkaampia. Rajattuna lyhyelle aikavälille osakesäästötili tulee todennäköisesti aiheuttamaan kansantalouden tasolla mm. seuraavia vaikutuksia:

 • Valtion pääomatuloveroista keräämien tuloerien realisoitumisen viivästyminen.
  • Osakesäästötilillä ei vuosittaista verotusta, kuten arvo-osuustileillä 
   • voidaan nähdä väliaikaisena tulonsiirtona valtiolta osakkeisiin suoraan sijoittaville
 • Sijoittajien vaurastuminen kokonaisuutena halvemman verotuksen takia. 
  • Tehokas korkoa korolle -efekti ja positiivinen vuosittainen kasvu pörssissä aiheuttavat sijoittajien vaurastumisen kokonaisuutena. Halvempi verotus oletettavasti nostavaa sijoittajien määrää, mutta suorien osakesijoitusten korkea volatiliteetti aiheuttaa suuria voittajia ja häviäjiä. 
  • Tuoreemmat sijoittajat voivat arvostaa hoidettujen rahastojen hajautusta enemmän kuin kokeneemmat sijoittajat.
  • Kokeneemmat sijoittajat voivat arvostaa osakesäästötilin tarjoamaa kustannusetua aktiivisen salkunhoidon harjoittamisessa verrattuna arvo-osuustiliin. Kun taas tuoreemmat sijoittajat voivat kokea hyödyn pienempänä.
 • Nostaa kiinnostusta osakkeisiin ja pörssiin.
 • Kannusta sijoittamaan osakkeisiin, jolloin sijoitus on usein huonommin hajautettua verrattuna hoidettuihin rahastoihin, mikä kasvattaa riskejä. 
  • Yksityissijoittajilla on lisäksi tapana sijoittaa geologisesti pienelle alueelle, mikä voi johtaa alueellisesti heikosti hajautettuihin portfolioihin.
 • Laskee aktiivisen salkunhoidon sekä tehokkaan hajautuksen kustannuksia tehdessä kauppaa pörssi- ja First – North -osakkeilla, koska veroa ei tarvitse maksaa myyntihetkellä. 

Osakesäästötilin pääoma siis kasvaa korkoa korolle -efektin ansiosta. Oletettavasti sijoittamista tulee siirtymään huomattavissa määräin nykyisin käytetyiltä arvo-osuustileiltä osakesäästötileille, koska niille sijoittaminen on tehokkaampaa kuin arvo-osuustilin kautta tehtävät sijoitukset. Arvo-osuustilejä on olemassa tällä hetkellä paljon eli tavassa sijoittaa tulee tapahtumaan muutoksia, kun verotehokkaamman vaihtoehdon käyttö mahdollistuu. Sijoitettavan pääoman noustessa ja sijoittamisen yleistyessä suuria potentiaalisia voittajia ovat myös sijoitustoiminnassa ja tämän välityksen parissa toimivat instituutiot. 

Osakesäästötili tiivistetysti sijoittajan kannalta

Taloustiede jaetaan perinteisesti mikro- ja makrotaloustieteeseen. Tämä jaottelu on monesti hyvin näennäinen. Laajat kansantaloudelliset makrotaloustieteen ilmiöt rakentuvat pitkälti mikrotaloustieteen yksittäisten optimoivien toimijoiden valintojen yhteenlasketusta efektistä. Siksi osakesäästötilin tarkastelu sijoittaja näkökulmasta on yksilön edun lisäksi hyvin tärkeää myös kansantaloudellisten vaikutusten ymmärtämisessä. 

Sijoittajan näkökulmasta tärkeitä asioita tiedostaa sijoittaessa osakesäästötilin kautta ovat muun muassa seuraavat: 

 • Osakesäästötilille voi sijoittaa vain rahaa. 
  • Omistuksessa olevien osakkeiden siirto vaatii siis myynnin, koska osakkeita ei voi osakesäästötilille suoraan siirtää
 • Jos osakesäästötili tuottaa tappiota, ovat nämä myyntitappiot realisoitavissa kokonaisuudessaan verotuksesta vasta kun osakesäästötilin saldo pudotetaan summaan 0 euroa.
 • Hankintameno-olettaamaa5 ei voida hyödyntää.  
 • Osakesäästötilillä pääomatuloista perittävä vero realisoituu myyntivoiton ja kotimaisten osinkojen kohdalla vasta, kun omaisuutta siirretään ulos osakesäästötililtä (ulkomaisten osinkojen lähdevero 15%). 
 • Osakesäästötilille ei voi ostaa ETF tai muita rahastoja
  • Ostaa voidaan vain pörssiosakkeita ja First North – listalta löytyviä osakkeita
 • Sijoittajalle ja ehkä myös yrityksille merkityksellinen asia on se, että osakesäästötilillä olevat osakkeet ovat nyt sijoittajan itsensä nimissä. Kuluttajien vaihtaessa sijoituksiensa omistustyyppiä rahasto-osuuksista suoraan omistamiseen, on heillä mahdollisuus käyttää suoraa päätäntävaltaa ja äänestää yhtiökokouksissa. 

Tästä listauksesta osakesäästötilin ominaisuuksista löytyy sekä positiivisia että negatiivisia ominaisuuksia sijoittajan näkökulmasta. Tuntuu kuitenkin, että kokeneemmat tai varakkaammat suoraa osakesijoitusta harjoittavat henkilöt selviävät vähemmällä osakesäästötilin negatiivisista ominaisuuksista. 

Aktiivinen salkunhoito tulee olemaan edullisempaa markkinoilla, jossa osakesäästötiliä voi hyödyntää. Myyntivoiton vuotuinen verotus säästetään ja osakkeiden hankinnan lisäksi kuluksi jäävät vain myynti-, osto- ja välityspalkkiot kunnes osakesäästötililtä nostetaan kyseinen voitto ulos. Yksi merkittävä tekijä osakesäästötilin vaikutuksiin ja vaikutusten voimakkuuteen ovat palkkiot, joita osakesäästötilejä välittävät instituutiot alkavat perimään. Palkkiorakenne määrää uuden aktiivisen salkunhoidon hinnan. 

Kannustan kaikkia tutustumaan vielä osakesäästötiliin ja miettimään olisiko se sopiva tapa laajentaa omaa säästämistä tai aloittaa säästäminen. Vaikka suoraan osakkeisiin sijoittamisen hinta tulee madaltumaan ei se kuitenkaan välttämättä ole paras mahdollinen säästämisen muoto jokaiselle. 

– Konsta Laaka, KTK
Vieraileva kirjoittaja

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Lähteet

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180279#idp448500288

https://www.investopedia.com/terms/c/consumer-theory.asp

https://www.nordnet.fi/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=148598&marketid=24

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180304

Kaikki viittaukset viittaavat lähteissä mainituiden sivustojen muotoon päivämäärällä 22.07.2019