Toimeksiantoehdot

Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy:n yleiset toimeksiantoehdot 1.8.2021 

1. Yhtiömme ja näiden ehtojen soveltaminen

Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy (”Laaka”), Y-tunnus: 1907043-9, tarjoaa palveluja asiakkailleen näitä yleisiä toimeksiantoehtoja noudattaen. Toimeksisaaja on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimeksisaaja on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi (arvonlisäveronumero FI1907043-9).

Laakan asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Myös Laakan muu henkilökunta on velvoitettu noudattamaan lakeja, salassapitomääräyksiä sekä Suomen Asianajajaliiton antamia hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita sekä hyvää asiamiestapaa. Kulloinkin voimassa olevat hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet ovat saatavilla Suomen Asianajajaliiton verkkosivustolta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Näitä ehtoja ei sovelleta siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa asiakkaan kanssa laaditun yksittäisen toimeksiantosopimuksen ehtojen kanssa tai jos pakottavasta lainsäädännöstä muuta johtuu. Laakalla on oikeus päivittää näitä ehtoja erityisesti vastaamaan muuttunutta lakia tai alan käytäntöjä. Näitä ehtoja sovelletaan kulloinkin päivitetyssä muodossaan myös asiakkaan mahdollisiin myöhempiin toimeksiantoihin, ellei toisin sovita.

2. Toimeksiannon vastaanottaminen ja hoitaminen 

Asianajotoimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti hyvää asianajajatapaa noudattaen. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta www.asianajajaliitto.fi.

Ennen toimeksiannon vastaanottamista Laaka tarkistaa hyvän asianajajatavan mukaisesti mahdollisten esteellisyyksien olemassaolon. Mahdollisessa esteellisyystilanteessa Laaka saattaa joutua torjumaan toimeksiannon syytä siihen tarkemmin ilmoittamatta.

Laaka voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakirjoja ja tiedoksiantoja voidaan lähettää myös postitse asiakkaan viimeksi ilmoittamaan postiosoitteeseen. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista sähköposti ja postiosoitteidensa muutoksista Laakalle.

Toimeksiannon vastaanottanut (vastuuhenkilö) voi käyttää harkintansa mukaisesti apunaan toimeksiannon hoitamisessa Laakan palveluksessa olevia muita henkilöitä.

Toimeksisaaja (Laaka) on oikeutettu vaihtamaan vastuuhenkilöä toiseen palveluksessaan olevaan henkilöön. Toimeksiantoa voi hoitaa myös muu Laakan palveluksessa oleva henkilö, kuin vastuuhenkilöksi ilmoitettu.

Toimeksisaaja (Laaka) on oikeutettu käyttämään apuna toimeksiannon hoitamisessa myös ulkopuolisia henkilöitä ja hankkimaan asiantuntijalausuntoja silloin, kun tämä on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli tästä aiheutuu toimeksiannon laajuuteen nähden merkittäviä kustannuksia, joista muutoin ei ole sovittu, on ulkopuolisen avun hankkimisesta sovittava etukäteen asiakkaan kanssa.

Jos toimeksisaajan (Laakan) vastuuhenkilö tai muu sen palveluksessa oleva toimeksiantoa hoitanut henkilö ovat tilapäisesti estyneitä hoitamaan toimeksiantoon kuuluvaa tehtävää määrättynä ajankohtana (esim. avustaminen oikeudessa), voidaan kyseisen tehtävän hoitamiseen käyttää ulkopuolista, vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä. Asiasta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian, kuin se esteen laatu huomioon ottaen on mahdollista.

3. Kuluttajansuoja 

Mikäli kuluttajansuojalaki soveltuu asiakkaan toimeksiantoon, asiakas on oikeutettu peruuttamaan toimeksiannon kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoa peruutusoikeudesta saa kohdasta Etämyynnin ennakkotiedot.

4. Hinnat, maksuehdot ja laskutus 

Laakan veloittama palkkio on lähtökohtaisesti aikaperusteinen ja perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn työaikaan. Tuntiveloitushinta on 240 €/h – 300 €/h + alv 24 % eli 297,40 €/h– 372,00 €/h sisältäen arvonlisäveron.

Pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia (0,25 h). Yksittäisen toimeksiannon palkkion määräytymiseen voivat kuitenkin vaikuttaa osaltaan myös toimeksiannon vaikeusaste, kiireellisyys, vaadittava erityisasiantuntemus, intressi, toimeksiantoon liittyvät riskit ja saavutettu tulos.

Laakalla on oikeus harkintansa mukaan laskuttaa toimeksiannon hoitamisesta avioitujen tulevien tarpeellisten toimenpiteiden suorittamisesta aiheutuva palkkio etukäteen toimeksiantajalta. Etukäteen laskutettava määrä ei kuitenkaan saa ylittää viiden tunnin ajankäyttöä vastaavaa määrää, mikäli siitä ei muutoin ole erikseen toimeksiantajan kanssa sovittu. Ennakkomaksu otetaan vähennyksenä huomioon lopullisessa laskutuksessa.

Laaka veloittaa erikseen toimeksiannon hoitamisessa syntyneet tarpeelliset kulut kuten esimerkiksi matka- ja majoituskulut, viranomaismaksut, tuomioistuinmaksut, rekisteröintimaksut, asiantuntijalausunnot, vähäistä suuremmat kopiointikulut ja muuta tarpeelliset kulut ja maksut. Matkoihin käytetty aika veloitetaan erikseen, ellei toisin ole sovittu. Matka-ajan veloitus on 50 prosenttia yllä mainitusta aikaveloituksesta. Ulkopuoliselle maksettavat kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen. Kaikkiin edellä mainittuihin palkkioihin ja maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Laskutus 

Laaka laskuttaa asiakasta kahden viikon välein ensimmäisessä toimenpiteestä tai toimeksiannon vastaanottamisesta lukien. Laakalla on kuitenkin harkintansa mukaisesti oikeus laskuttaa myös pidemmissä aikajaksoissa. Loppulasku lähetetään asiakkaalle viipymättä, kun toimeksianto on suoritettu tai lakannut muusta syystä. Maksuehto on 14 päivää laskun lähettämisestä. Viivästyneelle maksulle peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Laskua koskevat huomautukset tulee esittää ennen eräpäivää.

Mikäli toimeksiantaja ei ole maksanut toimeksisaajan lähettämää laskua eräpäivään mennessä, toimeksisaajalla on oikeus välittömästi keskeyttää toimeksiannon hoitaminen. Mikäli toimeksiannon hoitamisen keskeytyy tästä syystä, toimeksiantajalla ei ole oikeutta saada korvausta välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka johtuu toimeksiannon hoitamisen keskeytymisestä. Toimeksiannon hoitamista on jatkettava sen jälkeen, kun toimeksiantaja on ilmoittanut maksaneensa kokonaisuudessaan

toimeksisaajan laskun viivästyskorkoineen ja toimeksisaaja on voinut reskontrastaan todeta maksusuorituksen tapahtuneen.

Laskutus tilanteessa, jossa päämiehellä on oikeusturvavakuutus 

Jos asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, sen tiedot tulee toimittaa Laakalle mahdollisimman pian.

Toimeksisaaja laskuttaa toimeksiantajaa tehdyistä toimenpiteistä kohdan 4.mukaisesti kahden viikon välein.

Toimeksiantajan on hyvä huomioida, että toimeksisaaja laskuttaa toimeksiantajaa aina suoraan tehdyistä toimenpiteistä siitä huolimatta, että toimeksiantajalla olisi asiaan soveltuva oikeusturvavakuutus, jollei muuta erikseen kirjallisesti sovita.

Oikeusturvavakuutuksen etuus perustuu toimeksiantajan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimukseen. Jos toimeksiantajalle on myönnetty asiaan oikeusturvavakuutus, toimeksiantaja hakee itse vakuutusyhtiöltään oikeusturvapäätöksen sekä oikeusturvapäätökseen perustuvan korvauksen oikeudenkäynti- / asiamieskuluistaan.

Toimeksiantajan on hyvä huomioida, että korvaus oikeudenkäynti- ja asiamieskuluista maksetaan vakuutusehtojen mukaisesti, jotka vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin ja vakuutuksittain ja yleensä siinä vaiheessa, kun asia saa päätöksen joko oikeuden antamalla tuomiolla, tai osapuolten hyväksymällä sovinnolla.

Vakuutusyhtiön korvaus voi olla jossain tapauksissa pienempi, kuin toimeksisaajan toimeksiantajalta veloittama korvaus. Vakuutusyhtiön suorittamasta korvauksesta vähennetään pääsääntöisesti päämiehen vakuutusehtojen mukainen omavastuuosuus. Koska oikeusturvaetuuden myöntäminen ja korvauksen suuruus määräytyvät vakuutusehtojen ja vakuutusyhtiön harkinnan mukaan, ei toimeksisaaja vastaa etuuden myöntämisestä tai siitä, että korvaus kattaisi aina toimeksisaajan toimeksiantajalta laskuttamat erät kokonaisuudessaan.

Oikeusapuasiat 

Oikeusapuasioiden laskutuksessa noudatetaan oikeusapuasioita koskevia säännöksiä. Oikeusapuasioiden osalta Laakalla on oikeus laskuttaa 14 vuorokauden välein toimeksiannon hoitamisesta johtuva arvioitu asiakkaan oikeusavun omavastuuosuus.

5. Asiakasvaratili 

Asiakasvaratilillä pidettyjä varoja käsitellään niin kuin asiakas olisi tallettanut ne suoraan asianomaiseen rahoituslaitokseen. Emme ole vastuussa siitä, mikäli rahoituslaitos, johon olemme tallettaneet asiakkaan varoja, ei saa suoritettua maksujaan.

Voimme kuitenkin käyttää asiakkaan puolesta asiakasvaratilillä pitämiämme varoja (ja niille mahdollisesti kertyneitä korkoja) laskujemme tai niiden osan maksamiseen.

6. Toimeksiannon päättyminen 

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus päättää toimeksianto ilmoittamalla siitä kirjallisesti Laakalle.

Laakalla on oikeus päättää toimeksianto noudattaen Suomen Asianajajaliiton ohjeita ja määräyksiä toimeksiannon päättämisestä. Laakalla on oikeus luopua toimeksiannosta perustellusta syystä kuten silloin, jos asiakas ei maksa laskuaan ajoissa tai asiakas ohjeistaa Laakaa toimimaan laittomasti tai hyvän asianajaja- tai asiamiestavan vastaisesti tai jos on selvää, että Laakan ja asiakkaan välinen luottamussuhde on menetetty.

Mikäli toimeksianto päätetään, asiakkaalla on velvollisuus viipymättä maksaa toimeksiannon päättämiseen saakka kertyneet Laakan palkkiot ja kulut. Toimeksianto katsotaan päättyneeksi vasta, kun toimeksiannon hoitaminen ei edellytä Laakalta enää toimenpiteitä. Toimeksianto katsotaan päättyneeksi silloin kun asiakkaalle on lähetetty toimeksiantoon liittyvä loppulasku tai toimeksianto katsotaan Laakan suorittamien toimenpiteiden osalta muutoin päättyneeksi.

7. Muut ehdot 

Asiakkaalla on oikeus saattaa mahdollinen asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiakkaalle on lisäksi mahdollisuus saattaa erimielisyys Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Asiakkaalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiedustajan menettelystä Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.