Soita meille 010 841 9900 (8,35snt/puhelu + 16,69snt/min sis. alv 24%)

Lapsen tapaamiset eivät toteudu, mitä tehdä?

Vanhemmat ovat sopineet tai tuomioistuin on päättänyt kumman vanhemman luona lapsi asuu ja miten lapsi tapaa sitä vanhempaa, jonka luona ei asu. Sopimuksen tai päätöksen jälkeen voi syntyä tilanne, että lapsen tapaamisoikeus ei toteudu sovitulla tai määrätyllä tavalla. Tässä artikkelissa selvitetään, miten tällaisessa tilanteessa voi toimia. Muuttuneet olosuhteet Joskus vanhempien Lue lisää…

Lasta koskevien asioiden käsittely tuomioistuimessa

Lapsen edunmukaista olisi, että vanhemmat pystyisivät eron jälkeen mahdollisimman laajasti sopimaan lastaan koskevista asioista. Vanhemmat eivät kuitenkaan aina kykene sopimaan lastaan koskevista asioista ja asioita joudutaan viemään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tässä artikkelissa kerrotaan lasta koskevien asioiden käsittelystä tuomioistuimessa. Sovellettava lainsäädäntö Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Tässä laissa säädetään lapsen huollon ja Lue lisää…

Lapsen oikeudet vanhempien eron jälkeen

Mitä asioita lapsen vanhempien tulee huomioida eron jälkeen. Vanhemmat voivat keskenään sopia kaikista lasta koskevista asioista. Mikäli vanhemmat eivät kykene sopimaan keskenään, niin lasta koskevat asiat voidaan hakemuksella saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Tässä kirjoituksessa ei selvitetä tuomioistuinkäsittelyä. Lasta koskevat sopimukset Vanhempien tulee erotilanteessa sopia neljästä lasta koskevasta asiasta: lapsen huoltajuudesta, lapsen Lue lisää…

Mitkä ovat yleisimmät testamenttityypit ja mitä niistä olisi hyvä tietää?

Tässä artikkelissa käydään läpi yleisimpiä testamenttityyppejä. Testamentilla voidaan määrätä vain testamentin tekijällä olevasta oikeudesta eikä testementin saaja voi saada parempaa oikeutta. Testamentin tekijä voi lähtökohtaisesti siirtää testamentinsaajalle saman oikeudellisen aseman kuin hänellä itsellään oli. Tärkeää on huomata, että testamentit voivat olla erilaisia kombinaatioita, jolloin niitä ei voida samalla tavoin luokitella Lue lisää…

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on jokaisen perusoikeus ja se sisältyy myös kansainvälisiin ihmisoikeuksiin. Tässä artikkelissa selvitetään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeisimpiä periaatteista. Lainsäädön yksityiskohtiin ei tässä kirjoituksessa syvennytä. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksista säädetään Suomen perustuslain 2 luvun 21§:ssä, joka kuuluu seuraavasti: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain Lue lisää…

Osituksen esisopimuksesta

Kun puolisoiden liitto päättyy avioeroon, on toimitettava omaisuuden ositus. Osituksessa selvitetään aviopuolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ja avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan tasan puolisoiden kesken. Aviopuolisot voivat kuitenkin jo etukäteen vaikuttaa osituksen sisältöön, kahdella sopimustyypillä joko avioliittolaissa säädellyllä avioehtosopimuksella tai laissa sääntelemättömällä osituksen esisopimuksella. Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi Osituksen esisopimusta, josta Lue lisää…

Puolison perintöoikeudesta

Tilanteessa, jossa ensiksi kuolleelta puolisolta ei jäänyt rintaperillisiä, perii eloonjäänyt puoliso ensiksi kuolleen puolison, jollei ensiksi kuolleen puolison testamentista muuta johdu. Tällaisessa tilanteessa leski siis perii ensiksi kuolleen puolison huolimatta siitä, oliko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi lesken asemaa ja oikeuksia tilanteessa, jossa ensiksi kuolleelta puolisolta Lue lisää…

Periytyvätkö vainajan velat?

Missä tilanteissa perilliselle voi tulla velkavastuu? Mitkä ovat velkavastuun laajuus ja rajat? Voiko edunvalvonnassa olevalle perilliselle tulla velkavastuu? Lähtökohtana on, että velkojilla säilyy oikeus saada suoritus saatavalleen velallisen kuolemasta huolimatta. Perittävän ja pesän velat on maksettava normaalitilanteessa velan alkuperäisten ehtojen mukaisesti. Perintökaaren (myöhemmin PK) velkavastuujärjestelmä perustuu ajatukselle, jonka mukaan kuolinpesän Lue lisää…

Mikä ero on perinnöstä luopumisella ja perintöosuuden luovutuksella?

Perinnöstä luopumisella tarkoitetaan kuolinpesästä vetäytymistä, jossa luopujan perintöosuus jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti niin kuin siinä tapauksessa, että luopuja olisi kuollut ennen perittävää. Luopumisen merkitys on perintöverotuksellinen, koska luopumisen johdosta voi ns. ”hypätä” yhden sukupolven yli ja siten minimoida perintöveron. Perintöosuuden luovutuksessa perillinen on jo ryhtynyt pesään ja hän voi luovuttaa Lue lisää…

Rintaperillisten perimysjärjestyksen mukainen oikeus lakiosaan

Mitä tarkoittaa lakiosa? Perillisillä, jotka kuuluvat ensimmäiseen parenteeliin eli rintaperillisillä on lakimääräisen perimysjärjestyksen mukainen oikeus lakiosaan. Sijaantuloperillisellä ensimmäisessä parenteelissa on itsenäinen oikeus lakiosaan. Perittävällä on oikeus eläessään määrätä omaisuudestaan haluamallaan tavalla riippumatta rintaperillisen oikeudesta lakiosaan. Perittävä voi myös määrätä omaisuudestaan testamentilla lakiosaoikeudesta riippumatta. Rintaperilliselle kuuluva lakiosaoikeus tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Lue lisää…