Osakassopimus on vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen sopimus, jolla osakeyhtiön taikka henkilöyhtiön osakkaat voivat sopia keskinäisistä suhteistaan ja osakkaiden suhteesta yhtiöön lakia ja yhtiöjärjestystä joustavammin. Sen avulla voidaan sopia esimerkiksi voitonjaosta, yhtiön rahoituksesta, kilpailukiellosta, salassapidosta ja monista muista asioista. Paras hetki osakassopimuksen laatimiseen on heti toimintaa aloitettaessa, tai silloin kun uusi osakas tai uusia osakkaita tulee yhtiöön. Kun yhtiö on toiminut jo pitkään ilman osakassopimusta, ei asioista sopiminen useinkaan enää ole helppoa.

Osakassopimus on suositeltavaa tehdä aina silloin, kun perustettavassa tai kasvavassa yhtiössä on enemmän kuin yksi osakas. Mitä enemmän osakkaita on, sitä tärkeämmäksi sen merkitys tulee. Parhainkaan yhtiöjärjestys taikka laki eivät turvaa liiketoiminnan jatkuvuutta ilman huolellisesti laadittua osakassopimusta. Liian moni asia jäisi ilman sopimusta avoimeksi heikentäen ennakoitavuutta ja lisäten ristiriitojen mahdollisuutta.

Huolella laadittu osakassopimus tarjoaa osakkaille ja yritykselle suojaa mahdollisten riitatilanteiden varalle. Osakkaiden väliset erimielisyydet voivat pahimmillaan vaarantaa koko yrityksen toiminnan. Osakassopimuksessa voidaan ennakoiden varautua tulevaisuudessa mahdollisesti erimielisyyttä aiheuttaviin asioihin ja sopia niiden ratkaisemisesta. Erimielisyyksien ratkaisu voidaan ohjata välimiesoikeuteen, jolloin osakassopimuksen sisältö saadaan salattua ulkopuolisilta toisin kuin yleisessä tuomioistuimissa ratkottavissa riidoissa. Osakassopimuksen noudattamista voidaan tehostaa sopimalla sopimussakosta, joka tarjoaa samalla loukatuille osapuolille sopimuksetonta tilaa helpomman ja nopeamman keinon saada hyvitystä sopimusrikkomuksesta.

Osakassopimuksen erityisenä etuna on sen luottamuksellisuus, sillä se ei ole julkinen asiakirja. Yhtiön toimintaa voidaan pyrkiä ohjaamaan haluttuun suuntaan yhtiöjärjestykselläkin, mutta tällöin on syytä tiedostaa, että se on julkinen asiakirja. Kilpailluilla markkinoilla yrityksen strategisia ratkaisuita on usein toivottavaa voida ohjata ilman, että tieto on julkista ja kaikkien saatavilla. Osakassopimus mahdollistaa tämänkin.

Siinä missä yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa osakkeenomistajien määräenemmistöllä, voidaan osakassopimuksen muutoksen sopia edellyttävän kaikkien osakkeenomistajien yksimielisyyttä. Tämä tarjoaa yhtäältä osakkeenomistajille vahvan suojan, mutta korostaa toisaalta tarvetta kiinnittää sopimuksen laadintaan ja muotoiluun erityistä huolellisuutta. Sopimuksen muuttaminen jälkeenpäin voi osoittautua mahdottomaksi, mikäli osakkaat ovat asiasta erimielisiä.

Osakassopimuksen sisältö tuleekin aina harkita tarkoin ja räätälöidä erikseen juuri kyseistä tilannetta silmällä pitäen. Huomioon tulee ottaa mm. yrityksen ja sen osakkaiden tarpeet, suhteet ja näiden kehitys, toimiala, yrityksen strategia, lainsäädäntö ja yhtiöjärjestys. Vaikka sinänsä pätevä osakassopimus voitaisiinkin periaatteessa laatia käyttäen ”valmista” sopimuspohjaa, ei näin laadittu sopimus välttämättä palvele tarkoitustaan, vaan voi pikemminkin muodostua yritykselle ja sen osakkaille jopa haitalliseksi. Ammattitaitoinen asianajaja osaa ottaa sopimusta valmisteltaessa huomioon kokonaisuuden ja tunnistaa myös sellaisia seikkoja, joita asiakas ei itse ole osannut ajatella.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: