Lakimuutoksen mukaan yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019. Muutoksen on arvioitu alentavan kynnystä valita osakeyhtiömuoto yksityisen elinkeinonharjoittajan sijaan.

Eduskunta on hyväksynyt 18.1.2019 hallituksen esityksen osakeyhtiön vähimmäispääoman poistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 238/2018 vp). Lain on määrä tulla voimaan 1.7.2019. Lakimuutoksen mukaan yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistuu. Myös saman suuruinen asunto-osakeyhtiön pääomavaatimus ja osuuskunnan vararahastointivelvollisuus poistuu. Lakimuutos ei kuitenkaan koske julkisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimusta.

Lakimuutos on norminpurku- ja sääntelyn sujuvoittamistavoitteen mukainen ja se helpottaa yksityisen osakeyhtiön käyttämistä erityisesti uusien mikroyritysten perustamisessa ja lakimuutos muutenkin vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä. Lakimuutoksen tarkoitus on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta pien- ja mikroyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Tämän lisäksi lakimuutos helpottaa yhtiön rekisteröinnin automatisointia ja digitaalista ilmoittamista. Tavoitteena asunto-osakeyhtiön ja osuuskunnan osalta on tarpeettoman sääntelyn purku ja eri oikeushenkilömuodoissa harjoitetun toiminnan tasavertainen kohtelu.

Lainsäädännön kehitys ja kansainvälinen tilanne

Vuoden 1997 laajassa osakeyhtiölain osittaisuudistuksessa yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimukseksi tuli 50 000 markkaa. Yksityisen osakeyhtiön pääomavaatimus alennettiin 2 500 euroon vuoden 2006 osakeyhtiölain kokonaisuudistuksessa. Myös asunto-osakeyhtiölain pääomavaatimus aleni 2 500 euroon vuonna 2010 osakeyhtiölakia vastaavasti. 2000-luvun kansainvälinen kehitys on mennyt kohti osakepääomavaatimuksen poistamista yksityistä osakeyhtiötä vastaavilta yhtiömuodoilta. Nykyisin 19:ssa EU:n jäsenvaltiossa yksityisen osakeyhtiön tai sitä vastaan rajavastuuyhtiön voi perustaa ilman vähimmäispääomaa tai 1 euron tai sitä vastaavalla pääomalla.

Velkojien suoja ja oman pääoman rekisteröintivaatimus

Lakiehdotuksen mukaan velkojien suojan kannalta nykyisellä yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron pääomavaatimuksella ei ole merkitystä. Suomen osakeyhtiölaissa yksityisen osakeyhtiön osalta Euroopan kärkitasoa velkojiensuojan kannalta ovat ajantasaiset tilinpäätöstiedot, muut avoimuusvaatimukset, varojenjaon edellytykset ja johdon ja osakkaiden vastuut. Velkojien kannalta lisäksi merkitystä on pääosakkaiden ja johdon henkilötiedoilla. Johdon tiedot ovat saatavissa helposti esimerkiksi kaupparekisterin kautta. Osakeyhtiön hallituksen on tehtävä viipymättä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus, mikäli se havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Hallituksen esityks
en 109/2005 mukaan osakeyhtiölain vaatimus perustuu siihen, että pienikin osakepääoma toimisi puskurina velkojiensuojalle.

Lakimuutoksen vaikutukset

Muutoksen on arvioitu alentavan kynnystä valita osakeyhtiömuoto yksityisen elinkeinonharjoittajan sijaan. Nykyisten vaatimusten soveltaminen edelleen myös pienyhtiöihin, jotka koskevat osakepääoman ja osakkeiden merkintähinnan maksua, ohjaa uuden osakeyhtiön perustamista siten, että yhtiöön sijoitetaan osakepääomaa vain, kun siihen on olemassa erityinen yhtiökohtainen peruste. Osakepääoman määrä tullaan myös mitoittamaan yhtiön todellisten tarpeiden mukaan. Lakimuutoksen käytännön merkitys riippuu siitä, että miten helposti esimerkiksi uusi yrittäjä täyttää hallinnolliset velvollisuudet, jotka liittyvät osakeyhtiömuodon käyttämiseen, jotka poikkeavat yksityistä elinkeinonharjoittajaa koskevista vaatimuksista. Asunto-osakeyhtiöiden osalta pääomavaatimuksen poistolla ei ole arvioitu olevan käytännön merkitystä. Vähäinen merkitys on arvioitu olevan myös osuuskunnan rahastointivelvollisuuden osalta.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?