Yt- neuvotteluja säätelee kolme eri lakia. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä, laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa ja laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa.

Artikkeli koskee lakia yhteistoiminnasta yrityksissä (yt-laki). Yt-lain tarkoituksena on edistää henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa. Lain tarkoituksena on, että työtekijöillä olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työtään ja työpaikan työoloja koskeviin asioihin. Yt- neuvotteluissa käsiteltävät asiat voivat koskea moninaisia työpaikan asioita. Yt- neuvottelut yhdistetään ja ne ovat useimmin kuitenkin esillä tilanteissa, joissa työnantaja suunnittelee henkilöstön vähentämistä. Tässä artikkelissa keskitytään yt-neuvotteluihin, jotka käydään henkilöstön vähentämistilanteissa

Yritys

Yt-laissa tarkoitetaan yrityksellä yhteisöä, säätiötä ja luonnollista henkilöä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa riippumatta siitä, onko toiminta tarkoitettu voittoa tuottavaksi vai eikö ole.

Yt-lakia sovelletaan yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työtekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20 työtekijää. Yrityksessä, jossa on työntekijöitä vähemmän kuin 20 noudatetaan työsopimuslain 9 luvun 2 §:n ja 3 §:n säännöksiä. Yt-lain soveltamisalassa nimettyjä säännöksiä sovelletaan vain yrityksessä, jonka työtekijöiden määrä on vähintään 30 työntekijää.
Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä

Kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työtekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen tulee noudattaa yt-lain 8 luvun säännöksiä menettelystä ja määräajoista.

Työnantajan neuvotteluesitys ja annetavat tiedot

Mikäli työnantaja harkitsee yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista on tämän annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi ainakin neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

Mikäli työnantajan harkitsee vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista työnantajan on annettava asianomaisten työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissään olevat tiedot:

  1. aiottujen toimenpiteiden perusteista;
  2. alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä;
  3. selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät; sekä
  4. arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen.

Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot on liitettävä neuvotteluesitykseen. Työnantajan neuvotteluesityksen jälkeen saamat tiedot voidaan antaa viimeistään yhteistoimintaneuvottelut käynnistävässä neuvottelussa.

Mikäli työnantaja harkitsee alle kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista taikka vähintään kymmenen työntekijän lomauttamista 90 päivää lyhyemmäksi ajaksi, työnantaja voi antaa edellä tarkoitetut tiedot asianomaisille työntekijöille tai heidän edustajilleen. Työntekijän tai asianomaisen henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on annettava tiedot kirjallisesti.

Neuvotteluesityksen ajankohdalla ja siinä annettavilla tiedoilla varmistetaan se, että työtekijöillä ja heidän edustajillaan on aito mahdollisuus valmistautua neuvotteluun ja tehdä omia esityksiä.

Ilmoitus työvoimatoimistolle

Mikäli yt- neuvottelut voivat johtaa työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen on työnantajan toimitettava neuvotteluesitys ja siitä ilmenevät tiedot myös työvoimatoimistolle. Ilmoitus työvoimatoimistolle on tehtävä viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa.

Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet

Mikäli työnantaja tarkoitus irtisanoa vähintään kymmenen työntekijää taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tulee työnantajan antaa henkilöstöryhmien edustajalle esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessa työnantajan on selvitettävä yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut. Mikäli suunnitellut irtisanomiset koskevat alle kymmentä työntekijää, työnantajan on yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa esitettävä toimintaperiaatteet, siitä miten työntekijöiden oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen tuetaan. Työtekijöille on annettavat tietoa julkisista työvoimapalveluista.

Neuvotteluvelvoitteen täyttäminen

Mikäli työnantajan harkitsemat irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset koskevat alle
kymmentä työntekijää tai enintään 90 päivää kestävät lomauttamiset kohdistuvat kymmeneen työntekijään tulee yt- neuvotteluja käydä 14 päivän ajanjaksona yt- neuvottelujen alkamisesta, jollei toisin sovita. Mikäli irtisanomiset, 90 päivää pidemmät lomauttamiset tai osa-aikaistamiset koskevat vähintään kymmentä työntekijää tulee yt- neuvotteluja käydä vähintään kuuden viikon ajanjaksona. Yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20 mutta alle 30 neuvotteluaika on 14 päivää. Mikäli yritys on saneerausmenettelyn kohteena neuvotteluaika myös 14 päivää.

Yt- neuvottelujen jälkeen työnantajan on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa henkilöstöryhmien edustajille yleinen selvitys yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä. Selvityksestä tulee käydä ilmi, neuvotelluista asioista riippuen, ainakin irtisanottavien, lomautettavien ja osa-aikaistettavien määrät henkilöstöryhmittäin, lomautusten kestoajat sekä minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä työvoiman käytön vähentämisestä. Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on esitettävä selvitys asianomaiseen henkilöstöryhmään kuuluville työntekijöille yhteisesti heitä koskevilta osiltaan.

Yhteistoimintaneuvottelujen kirjaaminen

Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava siitä, että yt- neuvotteluista laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjasta tulee ilmetä vähintään neuvottelujen ajankohdat, osallistuneet, neuvottelujen tulokset ja osallisten eriävät näkemykset. Kaikki neuvotteluissa mukana olleet osapuolet tarkastavat ja allekirjoittava pöytäkirjan, ellei toisin sovita.

Hyvitys

Mikäli työnantaja, joka on irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän jättäen tahallisesti tai huolimattomuudesta noudattamatta yt- lain 34-51 § määräyksiä on määrättävä maksamaan irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työtekijälle enintään 30 000 euron hyvitys.

Rangaistussäännös

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää noudattamatta tai rikkoo rangaistussäännöksessä nimettyjä säännöksiä on tuomittava yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta sakkoon.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?