Työsuhteissa on usein käytössä koeaikaehto. Koeajan aikana työsuhde on mahdollista purkaa molemmin puolin tavallista helpommin ja noudattamatta irtisanomisaikaa. Tämä antaa työnantajalle mahdollisuuden harkita työntekijän sopivuutta työhön ja työntekijälle mahdollisuuden arvioida, vastaako työ riittävissä määrin hänen odotuksiaan. Koeajan käytöstä on kuitenkin eräitä sääntöjä, jotka ovat tärkeitä huomioida, mikäli ehtoa halutaan sovellettavan työsuhteessa.

Koeajasta sopiminen

Koeaika ei ole automaattisesti työsopimuksen osa, vaan työnsuhteen osapuolten tulee sopia siitä erikseen. Yleensä koeaikaehto otetaan osaksi kirjallista työsopimusta, jolloin ehdon toteennäyttäminen on helpointa. Koeajasta voidaan kuitenkin sopia myös suullisesti. Koeaika voi tulla työsuhteen ehdoksi myös työnantajaa sitovan työehtosopimuksen määräyksen perusteella. Tällöin työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa. Mikäli koeajasta ei ole sovittu tai työnantaja on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa työehtosopimuksessa olevasta koeaikamääräyksestä, ei ehtoa sovelleta työsuhteessa.

Lähtökohtaisesti koeaika on sijoitettava työsuhteen alkuun. Työsopimuslaissa ei ole säännöstä koeajan soveltamisesta tilanteessa, jossa työntekijä palaa saman työnantajan palvelukseen myöhemmin. Oikeuskäytännössä koeaikaehdon pätevyyttä tulkittaessa on otettu huomioon edellisestä työsuhteesta kulunut aika ja työtehtävien samankaltaisuus. Ainakaan tilanteessa, jossa työntekijä palaa työnantajan palvelukseen pian edellisen työsuhteen jälkeen ja samankaltaisiin tehtäviin, ei koeajalle ole katsottu olevan perusteita.

Koeajan pituus

Työsopimuslain mukaan koeaika voidaan sopia enintään 6 kuukauden pituiseksi ajaksi. Mikäli työsuhde on määräaikainen, voi koeaika olla enintään puolet työsuhteen kestosta. Tässäkin tapauksessa kuitenkin enintään 6 kuukautta. Poikkeustapauksissa koeaikaa voidaan myös pidentää. Pidennys on mahdollinen, mikäli työntekijä on ollut koeaikana pois työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaika kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden ilmoittamalla siitä työntekijälle ennen koeajan päättymistä. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaikaa ei saa kuitenkaan pidentää kestämään pidempään, kuin puolet koko työsuhteen kestosta. Vuokratyösuhteissa huomioitavaa on se, että mikäli käyttäjäyritys solmii työsuhteen suoraan työntekijän kanssa, vähennetään koeajan pituudesta jo vuokratyösuhteen aikana sovellettu koeaika.

Työsuhteen purkaminen koeajan perusteella

Työsuhteen voi purkaa koeajan kuluessa molemmin puolin. Purkamiseen ei tarvitse olla tavallisesti työsuhteen purkamiselta vaadittavaa erittäin painavaa, tai edes irtisanomiselta vaadittavaa painavaa perustetta. Työsuhdetta ei saa kuitenkaan koeajankaan aikana purkaa syrjivin tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisin perustein. Tämä rajaus on otettu lainsäädäntöön estämään koeaikapurkua esimerkiksi työntekijän lyhytaikaisen sairastumisen tai raskauden vuoksi. Myös työntekijällä on oltava koeajan tarkoitukseen nähden asiallinen peruste purkamiselle.

Tällaista perustetta ei ole oikeuskäytännön mukaan katsottu olevan esimerkiksi siinä tilanteessa, jos työntekijä purkaa työsopimuksen pelkästään siitä syystä, että hänelle on tarjottu parempaa vastiketta uudesta työstä. Ennen kuin työnantaja purkaa työsuhteen koeajan perusteella, on työntekijälle varattava tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on oikeus käyttää kuulemisessa avustajaa. Mikäli työntekijä purkaa työsopimuksen koeajalla, ei vastaavaa kuulemisvelvollisuutta ole.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?