Onko yritykselläsi tai sinulla yksityisenä yrittäjänä maksuvaikeuksia. Menevätkö maksut yli laskujen eräpäivien, tuleeko perintäkirjeitä ja maksuhäiriömerkintöjä. Tässä artikkelissa kerrotaan mahdollisuuksista, joiden avulla voidaan välttyä konkurssilta ja pelastaa yrityksen toiminta.

Maksuvaikeuksien ilmetessä

Kun yrityksellä tai yrittäjällä alkaa ilmetä maksuvaikeuksia kannattaa heti ja avoimesti olla yhteydessä velkojiin ja kertoa tilanteesta. Usein miten avoimella keskustelulla velkojien kanssa saadaan ainakin väliaikaisia ratkaisuja velkojen hoitamiseen. 

Laki yrityksen saneerauksesta

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva jatkamiskelpoinen yritystoiminta voidaan tervehdyttää ja toimintaedellytykset sekä yritystoiminnan jatkuvuus turvata velkajärjestelyjen avulla eli yrityksen saneerauksella. Saneerausmenettelyllä voidaan tuomioistuimen vahvistamalla saneerausohjelmalla määrätä velallisen toimintaa, varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpiteistä. Saneerausohjelmassa voidaan muuttaa velan maksuaikataulua. Saneerausohjelmassa voidaan määrätä, että maksut kohdistuvat ensin pääomaan ja vasta sen jälkeen korkoihin. Voidaan alentaa luottokustannuksia. Vakuudettomien velkojen maksamatta olevaa määrää voidaan alentaa.

Yrityssaneerauslaissa säädetään saneerausmenettelyn aloittamisperusteista, este- ja keskeyttämisperusteista. Yrityssaneerauslaissa säädetään saneerausmenettelyn hakemisesta ja saneerausmenettelyn kulusta.

Millainen yritystoiminta voi hakeutua saneerausmenettelyyn

Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoinyhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö. Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan myös ammatin taikka maatilatalouden tai kalastuksen harjoittajaa.

Saneerausmenettelyyn voivat käytännössä hakeutua kaikki itsenäiset yrittäjät riippumatta siitä missä muodossa elinkeinoa harjoitetaan.

Laissa yrityksen saneerauksesta velalliseen rinnastetaan myös se, joka on lain nojalla henkilökohtaisesti vastuussa velallisen sitoumuksista. Näin saneerausohjelman velkajärjestelyt ovat voimassa velallisen sitoumuksista henkilökohtaisesti vastuussa olevan hyväksi. Näin esimerkiksi avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuun alaisen yhtiömiehen vastuut yhtiön veloista muuttuvan siten, kuin niitä järjestellään saneerausohjelmassa.

Kun artikkelissa jatkossa puhutaan yrityksestä tarkoitetaan kaikenlaista elinkeinon harjoittamista, joka kuuluu saneerauslain soveltamisalaan.

Maksukyvyttömyys saneerausmenettelyn edellytyksenä

Taloudellisena edellytyksenä on, että velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai velallinen on maksukyvytön. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Saneerauslaissa ei ole tarkempaa mittaria maksukyvyttömyydelle, eikä sen asettaminen ole mahdollistakaan, koska velkasuhteissa ja niiden ehdoissa on eroja. Maksukyvyttömyyden arviointi on yksittäistapauksellista. Edellytettävä maksukyvyttömyys tarkoitta kuitenkin sitä, että saneerausohjelma ei ole ns. automaattinen keino vähentää velkoja tai helpottaa velanmaksun ehtoja. Jos yritys selviää veloistaan ja vaikkakin siten, että yrityksen taloudellinen tulos jää heikoksi, niin saneerausmenettelyä ei aloiteta. Saneerausmenettelyllä ei voida parantaa yrityksen taloudellista tulosta velkojien oikeuksia heikentämällä.

Yritys voi hakea saneerausmenettelyn aloittamista jo siinä vaiheessa, kun yrityksen taloudellinen tilanne ei ole vielä niin heikko, että voitaisiin puhua suorastaa maksukyvyttömyydestä. Yritys voi hakeutua saneerausmenettelyyn, kun yritys on vaarassa tulla maksukyvyttömäksi. Tällöin yritys on vielä jotenkuten selvinnyt velvoitteistaan, mutta on nähtävissä, että tulevaisuudessa maksuvalmius heikkenee. Saneerausmenettelyyn pääsemisen ja sen onnistumisen näkökulmasta olisi tehokkainta, että yrityksessä reagoitaisiin heikkoon taloustilanteeseen jo tässä vaiheessa.

Yritystoiminnan jatkamiskelpoisuus

Saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksenä on, että yritystoiminta on jatkamiskelpoista. Edellytys viittaa sekä toiminnalliseen että taloudelliseen puoleen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että velkojen järjestelemisellä ja toimintaan tehtävillä muutoksilla yritys pääsee ns. normaaliin päivärytmiin eli selviää veloistaan normaalilla tavalla. Yrityksen taloudellisen tilanteen muutoksen tulee olla pysyvää. Mikäli on nähtävissä, että uudelleen järjestelyillä saavutetaan vai väliaikaisia tuloksia, niin saneerausmenettelyä ei aloiteta. Mikäli on nähtävissä, että saneerauksellakaan yhtiön velkaantumista ei voida katkaista, niin saneerausta ei aloiteta ja jo aloitettu menettely voidaan keskeyttää. Yrityksen on kyettävä maksamaan kaikki menettelyn jälkeen syntyvät velat.  Saneerausmenettely ei ole keino ajanpeluuseen velkojien vahingoksi. Mikäli velallisen varat eivät riitä menettelyn kustannuksiin, eikä kukaan muu ota niitä vastattavakseen, niin saneerausmenettelyä ei aloiteta. Saneerauslaissa on myös muita esteperusteita, mutta ne liittyvät muihin kuin yrityksen jatkamiskelpoisuuteen.

Suhde konkurssiin

Saneerausmenettelyhakemuksen jättäminen keskeyttää mahdollisen vireillä olevan konkurssihakemuksen käsittelyn siihen saakka, kunnes päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty. Mikäli saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen tehdään hakemus konkurssin asettamisesta, niin konkurssihakemusta ei saa ratkaista ennen saneeraushakemusta.

Jos saneerausmenettely aloitetaan, konkurssihakemus raukeaa saneerausohjelman tultua vahvistetuksi. Jos hakemus saneerausmenettelystä hylätään tai määrätään lakkaaman muutoin kuin ohjelma vahvistamisen johdosta, on konkurssihakemuksen käsittelyä jatkettava.

Edellä mainitulla tavalla saneerausmenettelyn onnistuminen estää yrityksen ajautumisen konkurssiin.

Mutta yrityksen kannattaa, jos yritystoimintaa on tarkoitus jatkaa, reagoida huonoon taloustilanteeseen, ennen kuin joku velkojista hakee konkurssiin asettamista. Mikäli tilanteeseen reagoidaan vasta konkurssi vaiheessa, niin hakemuksen perusteiden arviointi on kriittisempää, kuin jos yritys olisi toiminut omaehtoisesti taloustilanteen selkeyttämiseksi ja parantamiseksi.

Saneerausmenettelyn hakeminen

Velallinen voi tehdä hakemuksen kaikissa tapauksissa. Myös velkoja tai useampi velkoja voi tehdä hakemuksen. Velkoja, jonka saatava on riitainen perusteeltaan tai olennaisilta osin määrältään taikka muusta syystä epäselvä, ei voi jättää hakemusta. Mikäli hakemuksen perusteena on uhkaava maksukyvyttömyys, niin velkojan tulee osoittaa, että hakemus on tarpeen huomattavan edun turvaamiseksi tai sen vaarantumisen estämiseksi.

Nykyisin käräjäoikeudet ovat keskittäneet hakemusten käsittelyjä tiettyihin käräjäoikeuksiin. Mutta hakijan puolelta riittää, kun toimittaa hakemuksen kotipaikan käräjäoikeuteen,

Hakemuksen tekeminen

Kuten edellä on kerrottu, niin saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ovat hyvin tulkinnan varaisia. Tästä syystä hyvin laaditun ja perustellun hakemuksen laatiminen on ehdoton edellytys hakemuksen menestymiseksi. Jo hakemuksessa tulisi esittää uskottava ja yksityiskohtainen selvitys mihin toimenpiteisiin yrityksessä olla ryhtymässä taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Hyvän hakemuksen tekeminen edellyttää asian selvittämistä etukäteen lain ja talouden asiantuntijoiden kanssa. Hakemus kannattaa myös jättää hyvissä ajoin ja mieluiten jo uhkaavassa maksukyvyttömyystilanteessa. Mikäli hakemuksen tekemistä aletaan suunnittelemaan vasta siinä vaiheessa, kun yritys on jo haettu konkurssiin, niin hyvän ja perustellun hakemuksen laatimiseksi aika tahtoo jäädä liian lyhyeksi. Käräjäoikeuden asettamiin määräaikoihin joudutaan hakemaan pidennyksiä ja hakemusta saatetaan joutua täydentämään jopa keskeisiltä osiltaan. Tämä hidastaa hakemuksen käsittelyä ja aiheuttaa turhia epävarmuustekijöitä.

Hakemuksen liitettävistä asiakirjoista säädetään yrityksen saneerauksesta annetussa asetuksessa. Yksi keskeisimmistä asiakirjoista on tilintarkastajan selvitys. Pelkästään asetuksen mukaisten välttämättömien selvitysten ja asiakirjojen määrä ja laatu on sellainen, että hakemuksen tekeminen kannattaa heti alussa antaa lakimiehen tehtäväksi.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla työoikeudellisista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä!

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: