Yrityssaanerausmenettelyyn pääseminen ei ole oikeus jokaiselle maksuvaikeuksiin joutuneelle yritykselle, vaan sille on asetetty tietyt edellytykset ja esteet, jotka ilmenevät laista yrityksen saneerauksesta.

Laki yrityksen saneerauksesta (myöhemmin YSL) astui voimaan vuonna 1993. Erityisesti saneerauksen aloittamisedellytyksiin on kiinnitetty huomiota YSL:n vuoden 2007 uudistuksessa. Uudistuksella on tavoiteltu seuloa saneeraustapaukset, joilla on todelliset edellytykset onnistua tapauksista, jotka todennäköisesti päättyvät konkurssiin. Yrityssaneeraus on prosessi, jossa yritys tervehdytetään ennakoivasti. Onnistuneen yrityssaneerauksen avulla yritys välttyy konkurssilta, kykenee jatkamaan toimintaansa kannattavana ja kilpailukyisenä ja selviää taloudellisista vaikeuksistaan. Yrityssaneerauksen kohteena voi olla avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai yhdistys, joka harjoittaa taloudellista toimintaa. Liiketoiminnan tervehdyttäminen, joka on toteutettu oikein palvelee laajaa joukkoa sidosryhmiä. Tästä esimerkkinä, että rahoittajat saavat saatavansa ja työntekijät säilyttävät työpaikkansa.

Saneerausedellytykset

Saneerausmenettely voidaan aloittaa (YSL 2:6 §) jos: 1) vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä velallisen tunnetuista veloista ja jotka eivät ole takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 3 §:ssä tarkoitettuja velallisen läheisiä, tekevät velallisen kanssa yhdessä hakemuksen tai ilmoittavat puoltavansa velallisen hakemusta; 2) velallista uhkaa maksukyvyttömyys; tai 3) velallinen on maksukyvytön eikä 7 §:n 1 momentin 1 kohdasta johdu muuta. YSL:n tavoitteena on ollut, että saneerausmenettely aloitettaisiin vaiheessa, jossa yritys on vielä tervehdytettävissä. Tästä huolimatta tilanne on yleensä se, että velallinen on jo maksukyvytön saneeraushakemuksen tekohetkellä. Uhkaavan maksukyvyttömyyden perusteella saneerausmenettely voidaan velkojan tai todennäköisen velkojan hakemuksesta aloittaa vain, jos se on tarpeen hakijan huomattavan taloudellisen edun turvaamiseksi tai sen vaarantumisen torjumiseksi (YSL 2:6 §).

Saneerausmenettelyn esteet ja lakkaaminen

Esteet, jotka estävät saneerausmenettelyn aloittamisen on yksilöity erikseen YSL:ssa 2:7.1 §:ssä. Saneerausmenettelyä ei voida aloittaa, jos:

  • 1) velallinen on maksukyvytön ja on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa tai että sen uusiutumista ei voida torjua muuten kuin lyhytaikaisesti;
  • 2) on todennäköistä, että velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä kukaan muu ole sitoutunut vastaamaan näistä kustannuksista;
  • 3) on todennäköistä, että velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja;
  • 4) on perusteltua syytä olettaa, että hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojan perintätoimien estäminen tai muu velkojan taikka velallisen oikeuden loukkaaminen;
  • 5) on perusteltua syytä olettaa, että saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole edellytyksiä; tai
  • 6) velallisen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, paitsi jos osoitetaan, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan.

Lisäksi saneerausmenettelyn aloittamisen esteenä voivat olla velallisen tai sen johtohenkilöiden hyvän liiketoimintatapojen vastainen tai rikollinen toiminta (YSL 2:7.2 § kohdat 1-3). Nämä YSL:n 2:7.2 kohdat 1-3 eivät kuitenkaan ole ehdoton este saneerausmenettelyn aloittamiselle. Menettely voidaan näistä kohdista huolimatta aloittaa, mikäli asiassa esitetään erityisiä vastasyitä, mikä on kuitenkin poikkeuksellista. Saneerausmenettelyn esteet tulee ottaa huomioon myös sen jälkeen, kun menettely on aloitettu. Esteen ilmetessä vasta saneerausmenettelyn alkamisen jälkeen, voidaan menettely määrätä lakkaamaan selvittäjän, velallisen tai velkojan vaatimuksesta. (YSL 2:7.3 §). 

Aikaisempi saneerausmenettely 

Hakemusta saneerausmenettelyn aloittamisesta ei voida ottaa tutkittavaksi vahvistetun saneerausohjelman voimassa ollessa (YSL 69.4 §). Tämä säännös otettiin YSL:n vuoden 2007 uudistuksessa. Tilanteessa, jossa velallisen aikaisempi vahvistettu saneerausohjelma on loppunut tai mikäli menettely on muusta syystä päättynyt, on velallisella mahdollisuus hakea uudestaan saneerausmenettelyyn. Säännös eroaa yksityishenkilön velkajärjestelystä, jossa velalliselle voidaan myöntää velkajärjestely vain kerran ellei ilmene erityisiä vastasyitä. Käy lukemassa lisää yksityishenkilön velkajärjestelystä artikkelista yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytykset ja esteet

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?