Lapsen edunmukaista olisi, että vanhemmat pystyisivät eron jälkeen mahdollisimman laajasti sopimaan lastaan koskevista asioista. Vanhemmat eivät kuitenkaan aina kykene sopimaan lastaan koskevista asioista ja asioita joudutaan viemään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tässä artikkelissa kerrotaan lasta koskevien asioiden käsittelystä tuomioistuimessa.

Sovellettava lainsäädäntö

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Tässä laissa säädetään lapsen huollon ja tapaamisoikeuden sisällöstä sekä menettelystä tuomioistuimessa.

Laki lapsen elatuksesta. Tässä laissa säädetään lapsen oikeudesta elatuksen, vanhempien elatusvastuun laajuudesta sekä menettelystä tuomioistuimessa.

Asioiden toimittaminen käräjäoikeuteen

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia pannaan vireille hakemuksella, jonka voivat tehdä lapsen vanhemmat yhdessä, toinen vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta. Jos lapsi on huoltajan kuoleman johdosta jäänyt vaille huoltajaa, voi hakemuksen tehdä myös lapsen sukulainen tai muu lapselle läheinen henkilö. Samassa yhteydessä voidaan esittää myös vaatimus lapselle maksettavasta elatusavusta.

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä lapsella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Sisaruksia koskeva asia voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä jollakin sisaruksista on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia käsitellään hakemusasioiden käsittelystä säädetyssä järjestyksessä.

Lapsen elatusta koskeva aisa pannan vireille käräjäoikeudelle jätettävällä haastehakemuksella. Lapsi on asiassa kantajana. Lapsen puolesta kanteen voi laittaa vireille lapsen huoltaja tai muu laillinen edustaja.

Lapsen elatusta koskeva asia tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä elatusvelvollisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Elatusapua koskeva asia voidaan käsitellä myös tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä elatusapua vaativalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian käsittely

Kun hakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa, niin hakemus annetaan tiedoksi hakemuksessa ilmoitetulle asiaan osalliselle. Samalla käräjäoikeus asettaa määräajan, jonka kuluessa asiaan osallisen tulee antaa vastaus hakemuksen johdosta. Vastauksen jälkeen on lähtökohtaisesti selvillä seikat, joista vanhempien välillä on riitaa. Käräjäoikeudessa menettely keskittyy riitaisten kysymysten selvittämiseen ja niistä päättämiseen. Hyvin yleistä on, että molemmat vanhemmat esittävät omat vaatimuksensa siitä, miten lapsen huolto tulee järjestää, kumman vanhemman luona lapsi asuu ja miten lapsi voi tavata toista vanhempaa. Vaikka asia on tullut vireille käräjäoikeudessa, niin vanhemmat voivat ja heidän kannattaa tässäkin vaiheessa pyrkiä sopimaan lasta koskevat asiat. Käräjäoikeudet myös kannustavat vanhempia sopimukseen. Mikäli vanhemmat pääsevät sovintoon, niin käräjäoikeus vahvistaa vanhempien sopimuksen tutkittuaan, että sopimus on lapsen edunmukainen.

Allekirjoittaneen näkemyksen mukaan lapselle on uudessa tilanteessa parempi vaihtoehto, että häntä koskevat asiat perustuisivat vanhempien väliseen sopimukseen, kuin käräjäoikeuden päätökseen.

Käsittelyn joutuisuus

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on käsiteltävä joutuisasti. Jos asiaa on käsiteltävä käräjäoikeuden istunnossa, ensimmäinen istunto on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä.

Lapsen mielipiteen selvittäminen

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on selvitettävä ja otettava huomioon lapsen omat toivomukset ja mielipide, jos se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Lapsen mielipiteen selvittämisen tulee tapahtua hienovaraisesti siten, ettei lapselle aiheudu haittaa.

Lapsen toivomusten ja mielipiteen selvittämiseksi häntä voidaan kuulla henkilökohtaisesti tuomioistuimessa, jos se on asian ratkaisemisen kannalta tarpeen ja lapsi sitä pyytää tai siihen suostuu. Alle 12-vuotiasta lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti vain, jos kuuleminen on välttämätöntä asian ratkaisemiseksi ja siitä ei arvioida aiheutuvan lapselle merkittävää haittaa. Lapsen kuuleminen voidaan toteuttaa siten, että vanhemmat ovat läsnä tai heille varataan tilaisuus tutustua äänitallenteeseen. Vanhemmille tulee varata tilaisuus ilmaista käsityksensä lapsen kuulemisen yhteydessä esiin tulleista seikoista.

Lapsen henkilökohtainen kuuleminen käräjäoikeudessa on erittäin harvinaista. Yleensä lapsen toiveet ja mielipide selvitetään sosiaaliviranomaisen toimesta sen laatiessa lausuntoa.

Olosuhdeselvitys

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa tuomioistuimen on tarvittaessa hankittava selvitys sen kunnan sosiaalilautakunnalta, jossa lapsella tai lapsen vanhemmilla on asuinpaikka. Käytännössä käräjäoikeudet pyytävät lähes aina olosuhdeselvityksen. Olosuhdeselvityksellä on myös suuri merkitys käräjäoikeuden päätöksen teossa. Selvitystä pyytäessään käräjäoikeuden on yksilöitävä kysymykset, joihin selvitystä erityisesti tarvitaan. Yleensä olosuhdeselvityksessä esitetään sosiaaliviranomaisen näkemys lapsen huollosta, lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Olosuhdeselvityksen tekijät haastattelevat molempia vanhempia ja tutustuvat molempien vanhempien elämäntilanteeseen. Olosuhdeselvityksen tekijät tutustuvat lapsen olosuhteisiin ja selvittävät lapsen toivomukset ja mielipiteen, mikäli se, lapsen ikä ja kehitystasohuomioiden on mahdollista. Tarvittavien tapaamisten määrä vaihtelee tapauskohtaisesti. Olosuhdeselvityksen alussa vanhempien kanssa sovitaan se, miten selvityksessä menetellään.

Suullinen käsittely

Riitainen hakemus käsitellään pääsääntöisesti käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä. Käsittelyssä käydään hakemukseen liittyvä kirjallinen aineisto ja kuullaan asiaan osalliset ja mahdolliset todistajat.

Väliaikainen määräys

Kun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia on tullut vireille käräjäoikeudessa, niin ennen varsinaista päätöstä käräjäoikeus voi antaa väliaikaisen määräyksen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Käräjäoikeus voi erityisestä syystä antaa väliaikaisen määräyksen lapsen huollosta. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian käsittelyn yhteydessä käräjäoikeus voi antaa väliaikaisen määräyksen myös lapselle maksettavasta elatusavusta, jos määräys on tarpeen lapsen elatuksen turvaamiseksi.

Väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea muutosta.

Lapsen elatus

Vanhempien erotilanteessa lapsen elatusta koskeva asia käsitellään yleensä huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan hakemuksen yhteydessä. Kuitenkin on myös sellaisia tilanteita, että lapsen ja toisen vanhemman yhteys on syystä tai toisesta niin etäinen, ettei kysymystä lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta tarvitse lainkaan ratkaista. Tällöin voidaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi viedä pelkästään lapsen vaatimus elatuksesta.

Kun lapsen elatusapua koskeva kanne on tullut vireille käräjäoikeudessa, niin haastehakemus annetaan tiedoksi vastaajalle. Samalla käräjäoikeus asettaa määräajan. johon mennessä vastaajan tulee antaa vastauksensa haastehakemukseen.

Tuomioistuin prosessissa selvitetään lapsen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyky. Vanhemman tulee osallistua lapsen riittävään elatukseen oman elatuskykynsä mukaisesti. Käräjäoikeus määrää tuomiolle sen vanhemman suorittamaan elatusapua, jonka luona lapsi ei pääsääntöisesti asu.

Lapsen elatuksen tarve määräytyy hänen ikänsä ja mahdollisten erityistarpeiden mukaan. Kummankin vanhemman tulot selvitetään. Vanhempien tulot lasketaan yhteen ja pääsääntöisesti elatukseen käytettävä rahamäärä määräytyy sen mukaan kuinka suurta prosenttiosuutta elatusvelvollisen tulot vastaavat vanhempien yhteenlasketuista tuloista.

Oikeusministeriö on julkaissut ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioinnista. Lisäksi verkossa on käytettävissä ilmaisia laskureita, joiden perusteella oikean elatusavun määrää voidaan arvioida. Näillä saa varsin luotettavan käsityksen elatusavun määrästä, vaikkakin tarkka elatusapu määräytyy yksittäistapauksen olosuhteiden mukaan.

Väliaikainen määräys

Kun lapsen elatusta koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, tuomioistuin voi antaa elatusavusta väliaikaisen määräyksen, jos se on tarpeen lapsen elatuksen turvaamiseksi.

Tuomioistuimen antamaan väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea muutosta.

Muutoksenhaku käräjäoikeuden päätökseen tai tuomioon

Sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan päätökseen että elatusapua koskevaan tuomioon voi muutosta pyrkiä hakemaan valittamalla hovioikeuteen. Hovioikeus ei kuitenkaan välttämättä ota valitusta käsiteltäväkseen. Molemmissa asioissa valituksen käsitteleminen hovioikeudessa edellyttää, että hovioikeus myöntää asiassa jatkokäsittelyluvan.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla uusimmista sisällöistä ja palveluista.

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?

Ota yhteyttä!