Perintoverosuunnittelua voidaan tehdä monella eri tavalla

Perittävä voi tehdä perintöverosuunnittelua eläessään monella eri tavalla. Hän voi esimerkiksi lahjoittaa omaisuutta eläessään tai määrätä omaisuudesta kuolemanvaralta testamentilla. Perintöverosuunnittelulla pyritään ennakoimaan mahdolliset veroseuraamukset ja sen jälkeen valitsemaan taloudellisesti edullisin vaihtoehto. Verotuksen merkitys osana taloudellista suunnittelua on sitä suurempi mitä korkeampi verokanta on.

Hyvällä perintöverosuunnittelulla voidaan myös minimoida mahdolliset riitaisuudet ja päästä mahdollisimman lähelle perittävän tahtoa. Suunnittelussa tulee huomioida tämän vuoksi esimerkiksi minkälajista omaisuutta kukin perillinen saa. Erilajisten omaisuuksien arvot voivat kehittyä hyvin eritavalla, mistä voi syntyä riitaisuuksia tulevaisuudessa. Jopa samanlajisen omaisuuden, kuten asunto-osakkeiden, kohdalla arvon kehittyminen voi olla hyvin epätasaista.

Verovapaa lahja

Lahjaveron määrään vaikuttavat ensinnäkin lahjan arvo ja toiseksi veroluokka. Sukulaisuussuhde määrää veroluokan lahjansaajan ja lahjanantajan välillä. Perittävä voi tehdä elinaikanaan alle 5000 euron lahjoituksen haluamalleen henkilölle joka kolmas vuosi. Tämä on varsin yksinkertainen keino siirtää omaisuutta tuleville sukupolville ilman veroseuraamuksia. Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että yli 5000 euron lahjasta lahjansaajan tulee maksa lahjavero.

Lahjanluonteinen kauppa

Lahjanluonteisella kaupalla tarkoitetaan perintö- ja lahjaverolain mukaan sitä, että kun kauppa- tai vaihtosopimuksen ehdoista selviää, että sovittu vastike on enintään kolme neljännestä käyvästä hinnasta, katsotaan käyvän hinnan ja vastikkeen välinen ero lahjaksi. Mikäli perittävällä on esimerkiksi varallisuutta kiinteistöissä sekä asunto-osakkeissa ja tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nämä lunastaa, voi lahjanluonteinen kauppa olla yksi tehokas keino minimoida lahjaveron määrä.

Jos omaisuus on luovutettu käypää arvoa alempaan hintaan siten, että kysymys on perintö- ja lahjaverolain 18 §:n 3 momentissa tarkoitetusta lahjanluonteisesta kaupasta, luovutus jaetaan maksetun hinnan ja käyvän arvon suhteen perusteella vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan (TVL 47.5 §). Hankintameno lasketaan kuitenkin lahjoittajan hankintamenosta, jos lahjansaaja luovuttaa saamansa omaisuuden ennen kuin lahjoituksesta on kulunut yksi vuosi (TVL 47.1 §). Tämän vuoksi omaisuuden myynti alle vuoden kuluttua lahjoituksesta voi aiheuttaa yllättäviä veroseuraamuksia.

Hallintaoikeuden pidättäminen

Maksettavan lahjaveron määrää voidaan pienentää, mikäli lahjoittaja pidättää esimerkiksi asunnon tai kesämökin hallintaoikeuden. Hallintaoikeudelle lasketaan kaavamainen arvo, joka vähennetään lahjan arvosta. Hallintaoikeus voi olla myös useammalla henkilöllä. Hallintaoikeus tarkoittaa käytännössä sitä, että lahjanantaja saa käyttää lahjoitettua omaisuutta. Omaisuudesta saatavat tuotot kuuluvat lahjanantajalle, mutta lahjanantaja myös vastaa omaisuudesta aiheutuvista kiinteistä kustannuksista. Lahjanantaja ei voi myydä tai luovuttaa hallintaoikeuden kohdetta ilman lahjansaajan suostumusta.

Verottomat perinnöt

Perintöveron määrä riippuu jokaisen perillisen perintöosan suuruudesta ja se määrätään jokaiselle perilliselle erikseen. Perintöveroa maksavat mahdolliset testamentinsaajat ja perilliset. Testamentin- tai perinnönsaajan ja vainajan välinen sukulaisuussuhde vaikuttaa perintöveron määrään. Perintövero määräytyy joko ensimmäisen tai toisen veroluokan mukaan ja nousee asteittain mitä suuremmasta perinnöstä on kyse. Perintöveroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa alle 20 000 euron suuruisesta perintöosasta. Samoin perintöverosta verovapaata ovat tavanomainen koti-irtaimisto 4000 euroon asti.

Perinnöstä luopuminen

Jos perillinen hyväksymällä testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä, on luopuminen pätevä (PK 17:1). Testamentista tai perinnöstä luopuminen voi tapahtua muun muassa perinnönjättäjän eläessä tai jopa perunkirjoituksen jälkeen. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää kuitenkin, että perillinen ei ole ottanut perintöä vastaan. Tehokas perinnöstä luopuminen voi tapahtua vai sijaantuloperillisen hyväksi. Tehokkaassa perinnöstä luopumisessa ei voida pidättää itsellä edes hallintaoikeutta. Tehokkaalla perinnöstä luopumisella perintö voidaan siirtää ilman veroseuraamuksia yli yhden tai useamman sukupolven. Huomionarvoista kuitenkin on, että perintöön ryhtymisenä ei ole kuitenkaan katsottu pidettävän lesken tasingon vastaanottamista.

Testamentin ja lahjakirjan vapaaomaisuusmääräys

Mikäli perittävän tahtona on säilyttää tietty omaisuus suvun hallussa, testamenttiin tai lahjakirjaan voidaan ottaa niin sanottu vapaaomaisuusmääräys. Vapaaomaisuusmääräys on varsin tavallinen ehto testamenteissa ja lahjakirjoissa. Sen mukaan omaisuuden saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta perinnöllä tai lahjalla saatavaan omaisuuteen, sen sijaan tulleeseen omaisuuteen eikä tällaisen omaisuuden tuottoon. Vapaaomaisuusmääräystä ei voida liittää testamenttiin tai lahjakirjaan jälkikäteen ellei siihen saada saajan puolison suostumusta. Koska vapaaomaisuusmääräys on tehtävä tarkassa määrämuodossa, on asiantuntevan avun käyttäminen suositeltavaa.

Metsälahjavähennys

Nykyisin lainsäädäntö mahdollistaa myös metsälahjavähennyksen käyttämisen, joka tehdään metsätalouden pääomatulosta. Mikäli olet siis saanut lahjana metsäomaisuutta olet oikeutettu vähennykseen seuraavien edellytyksien täyttyessä. Ensinnäkin metsälahja tulee olla saatu 1.1.2017 tai sen jälkeen. Sinun tulee olla maksanut lahjasta lahjaveroa. Saatuun metsälahjaan ei saa olla sovellettu perintö- ja lahjaverolain tarkoittamaa sukupolvenvaihdoshuojennusta. Saadun metsälahjan pinta-alan määrään on asetettu vähimmäisvaatimukset, jotka selviävät esimerkiksi osoitteesta www.metsakeskus.fi. Kyseessä ei saa olla myöskään perintö- ja lahjaverotuksessa tarkoitettu yhteislahja.

Metsälahjavähennykseen ovat oikeutettuja vain luonnolliset henkilöt. Esimerkiksi yhteismetsillä ja osakeyhtiöillä ei ole metsälahjan vähennysoikeutta. Metsälahjavähennystä ei ole rajattu vain lahjan antajan lähiomaisiin. Toisin sanoen myös toiseen lahjaveroluokkaan kuuluvat ovat oikeutettuja metsälahjavähennykseen. Mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät, metsälahjavähennyksen pohja muodostuu maksetun lahjaveron perusteella. Mikäli suunnittelet metsälahjan antamista tai olet saanut metsälahjan, kannattaa metsälahjavähennyksen hyödyntämisen mahdollisuus selvittää.

Asunto-omaisuuden siirtäminen tuleville sukupolville

Mikäli olet tilanteessa, että sinulla on kiinteistöistä tai asunto-osakkeista muodostuvaa omaisuutta ja pohdit sen siirtämistä tuleville sukupolville, kannattaa mahdolliset veroseuraamukset selvittää huolellisesti etukäteen. Perittävän tahdon toteutumisen varmistaminen on myös merkittävä tekijä joko lahjana tai perintönä siirrettävän omaisuuden suunnittelussa. Asunto-omaisuuden lahjoittamisessa voidaan hyödyntää myös yhtiöittämisen tuomia etuja. Järjestelyn toteuttaminen on kuitenkin monivaiheinen kokonaisuus, jossa lienee tärkeintä, että jatkajat ovat yksimielisiä omaisuuden jatkamisen suhteen. Asiantuntija-avun hyödyntämisellä varmistut siitä, että mahdolliset veroseuraamukset tulevat otetuksi huomioon jo etukäteen.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?